OPERATIONS

營運資訊

【裕の精肉舖】ღ 雙11購低價--門市限定 ღ

2022-11-09

門市限定!!


  ✦ 購低價A : 鍋物套組 $666 ✦


牛  雜  大  亨   1000g * 1盒 

     ⭕ 美國霜降肉片    180g * 2包     

   ⭕ 澳洲板腱肉片    180g * 2包   


  ✦ 購低價B : 每盒再折 $11 ✦


美國霜降肉片 180g $140