OPERATIONS

營運資訊

公司治理

標  題 檔案下載
董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法(1090326) DOWNLOAD
審計委員會組織規程(1090326) DOWNLOAD
誠信經營守則(1090326) DOWNLOAD
道德行為準則(1090326) DOWNLOAD
股東會議事規則(1090923) DOWNLOAD
章程(1090923) DOWNLOAD
資金貸與他人作業程序(1090923) DOWNLOAD
背書保證處理辦法(1090923) DOWNLOAD
取得與處分資產處理程序(1090923) DOWNLOAD
董事會議事規範 DOWNLOAD
董事選舉辦法(1090923) DOWNLOAD
薪資報酬委員會組織規程(1001227) DOWNLOAD
從事衍生性商品交易處理程序(1000704) DOWNLOAD
關係企業相互間財務業務相關作業規範(1051223) DOWNLOAD
個人資料保護之管理 DOWNLOAD
申請暫停及恢復交易作業程序(1041228) DOWNLOAD
內部重大訊息處理作業程序 DOWNLOAD